Online Magazín

Seminárna práca za peniaze

Každá seminárna práca je špecifická s individuálnym zadaním. Jednotlivé podmienky pre napísanie seminárnej práce sa odvíjajú od predmetu, od školiteľa, od školy a pod. Každé zadanie je špecifické v tom, že v niektorých prípadoch sa v seminárnej práci vyžaduje napísať Úvod a v iných nie. V úvode seminárnej práce sa od študenta očakáva uvedenie čitateľa do deja, riešenej problematiky. Je potrebné na začiatku vysvetliť, čomu sa bude seminárna práca venovať, z koľkých kapitol pozostáva, čo sa bude preberať v jednotlivých častiach.

Úvod seminárnej práce

Seminárna práca s odbornými skúsenosťami
Úvod, jadro a záver seminárnej práce

Seminárna práca by mala na úvod obsahovať aj dôvod, pre ktorý si študent zvolil danú tému. V tejto časti sa nepoužívajú literárne pramene, a teda študent píše úvod z vlastnej hlavy, svojich myšlienok. Je možné sa inšpirovať v prípade úvodu seminárnych prác napr. záverečnými prácami, ktoré sú voľne dostupné v školských knižniciach. Stačí si len nájsť diplomovú alebo bakalársku prácu, ktorá sa venuje rovnakej problematike ako seminárna práca.

Ako sa píše seminárna práca?

Seminárna práca sa dá pomerne ľahko vypracovať na základe internetových zdrojov. Ak je potrebné použiť knižné zdroje a nechce študent navštíviť knižnicu, môže využiť Google Scholar. Študenti si môžu nájsť literatúru v internetovej podobe takmer zo všetkých odborov (právo, ekonomika, sociálna práca a iné). Dôležité je si vždy pozrieť, akou formou je potrebné vypracovať citácie a parafrázovanie. Existujú vo všeobecnosti ISO normy 690, ktoré poukazujú na možnosť citovať v poznámkach pod čiarou, alebo používať zápis priezviska a roku vydania publikácie. Písanie seminárnych prác je v súčasnosti používanou službou, ktrú ponúkajú mnohé spoločnosti. Zákazníci majú záruku originálneho diela, ktoré nemá vysokú zhodu s inými dielami. Zvyčajná tolerancia pre seminárne práce, semestrálne práce alebo záverečné práce je maximálne 30%. Tieto podmienky sú však špecificky stanovené vždy na každej škole osobitne. Je potrebné sa dopredu informovať, aby nevznikli zbytočné nedorozumenia. V prácach sa okrem parafrázovania využíva pomerne často metóda citovania, kedy sa preberá text od slova do slova. Označuje sa kurzívou a úvodzovkami s presnou stranou, odkiaľ bola táto citácia čerpaná. Pre citácie je potrebné poznamenať, že zvyšujú mieru zhody, čo je aj dôvodom, prečo odporúčame využívať v seminárnej práci len parafrázovanie a to najmä v prípade, že by mohlo dôjsť neskôr k vysokej zhode. 

Záver seminárnej práce

Záver seminárnej práce sa uvádza taktiež len v niektorých prípadoch. Záleží to najmä od školiteľa, školy alebo študenta. V závere seminárnej práce by mal študent zhrnúť najdôležitejšie poznatky, ktoré boli v seminárnej práci obsiahnuté.